Vítám vás v historii na kolejích.

Řada 477 (Papoušek)

4. ledna 2010 v 17:48 | Guláš |  Parní lokomotivy
Vzrůstající výkony železnice i v osobní dopravě si vynutily výrobu tendrových lokomotiv pro příměstskou dopravu v Praze, v Brně a v Ostravě. Protože šlo o dopravu na tratích s těžkým traťovým svrškem, zvolila se za vzor lokomotiva 475.001, která jako trojčitá zůstala torzem z roku 1935. Po projednání s výrobci se ministerstvo dopravy rozhodlo pro modernější verzi této lokomotivy a zadalo výrobu 38 kusů nových trojčitých lokomotiv 2' D 2' řady 476.1 lokomotivce Sokolovo, národní podnik, ČKD. Konstrukční kolektiv vedený Vlastimilem Hozmanem a inq. Jířím Mizerovským byl postaven před úkol dodržet požadavky zadavatele, tj. navrhnout lokomotivu se stavebnicovou konstrukcí pojezdu podle daných zásad. Jedinou volnost měli konstruktéři pouze v konstrukci kotle, jehož parametry však byly rovněž předepsány. Kotel lokomotiv byl svým středem 3250 mm nad temenem kolejnice a jeho největší vnitřní průměr byl 1960 mm. Dýmnice dlouhá 2350 mm (průměr vnější 2014 mm) a ležatý kotel ze dvou prstenců byly svařeny spolu se skříňovým kotlem v jeden celek, poprvé v historii ČSD. Mezi trubkovnicemi byla vzdálenost 5250 mm. Žárnic bylo 113 o průměru 57/51,5 mm a kouřovek 33 průměru 152/143 mm. Topeniště mělo krátkou spalovací komoru, dvě varné trubky, jeden termosifon a natřásací rošt Houlson. Nepřímá výhřevná plocha byla 188,95 m2 (žárnice 106,22 m2 a kouřovky 82,73 m2), přímá 17,88 m2 (topeniště se spalovací komorou 14,70 m2, varné trubky 0,88 m2 a termosifon 2,30 m2) a celková výhřevná plocha kotle 206,83 m2. Tlak páry byl 16 barů. Obsah páry nad hladinou vody (100 m nad žárorysem) 3,83 m3, odpařivá plocha hladiny kotle 14,56 m2, objem vody v kotli pod odpařivou hladinou 9,889 m3. Prázdný kotel s armaturou měl hmotnost 19,85 t a při namáhání výhřevné plochy 57 kg/m/h odpařoval 3,04 kg vody za sekundu. V dýmnici kotle bylo výfukové zařízení Kylchap s dvojitým komínem. Na prvním prstenci ležatého kotle byl napájecí dóm s rošty čističe vody a plechy a na druhém prstenci byl parní dóm s ventilovým regulátorem, od něhož vedlo potrubí k přehřívačové skříni. Přehřívač byl velkotrubnatý s 33 články, s trubkami průměru 38/30 mm a celkovou plochou na straně páry 59,58 m2. Pára v přehřivačových trubkách proudila rychlostí 15,67 m/s. Na skříňovém kotli byla ústřední armaturní hlava, do níž vedla komunikační trubka z parního dómu. Kotel měl jeden pneumatický odkalovač PO, ofukovač sazí na trubkovnici i v trubkách, na pravé straně nesací injektor typu NV 47 - 9 a na levé straně injektor na výfukovou páru typu LF XIII /12. Rám lokomotiv byl trámcový s postranicemi tloušťky 90 mm, vzájemně vyztuženými, přičemž prostřední válec tvořil jednu z výztuh. Ostatní výztuhy měly rovněž kulové otočné čepy pro oba podvozky. Čelníky byly z lisovaného plechu. Oba podvozky odpovídají konstrukci podvozků řady 475.1, 476.0 i 498.0 a pozdější 498.1 a byly také vzájemně vyměňovatelné. Měly na čepech oboustranný posuv +/- 85 mm. Spřažená a hnací kola měla průměr 1674 mm. První spřažené dvojkolí mělo prohnutou nápravu, za ním hnací dvojkolí mělo zalomenou nápravu s protizávažím. Nápravová ložiska běhounů byla valivá a rovněž i nápravová ložiska hnacího dvojkolí a spřažených dvojkolí měla válečková naklápěcí ložiska SKF. V jejich vedení nebyly klíny, ale jen kalené a cementované kluznice. Na ložiskových skříních byla smykadla z manganové oceli POLDI. Spřažená dvojkolí neměla v rámu posuv. Okolky dvojkolí H a S2 byly ztenčené o 15 mm. Parní stroj byl tříválcový s prostředním válcem ve sklonu 1:10 mezi rámem. Průměr válců byl 450 mm, zdvih pístů 680 mm. Písty s předním vedením měly dva dělené pístní kroužky s pružinou. Vzadu byla vedení s dvoupravítkovým křižákem Laird. Šoupátka byla soustavy Trofimov. Z vnějších rozvodů Heusingerových se prostřední šoupátko pohánělo od samostatného rozvodu obdobné úpravy jako u řady 387.0, takže na levé straně byla na spojničním čepu dvojkolí S2 další protiklika. Změnu směru jízdy zajišťoval pneumatický servomotor. Všechna kola lokomotivy byla obrzděná, u běhounů jednostranně jednodílnými špalíky pod osou kol, u spřažených a hnacích kol v jejich ose jednostranně dvojitými špalíky v jedné botce. V okruhu samočinné tlakové brzdy byty celkem tři jednoduché rozváděče Westinghouse, brzdič Škoda N/O a přímočinná brzda působící na hnací a spřažená kola. Elektrické osvětleni napájelo turbodynamo ROPA 500 W, 24 V. Návěstní svítilny byly typu UNRRA, a dálkový reflektor byl ve středu dýmničních dveří. Po stranách komína byly nízké usměrňovací kouřové plechy a za nimi upravený kanál, v němž byly napájecí i dóm, písečník, pojišťovací záklopky, armaturní hlava a potrubí vedoucí z budky po kotli. Nad levým parním válcem byl dvoustupňový kompresor za ním pod ochozem hlavní vzduchojem. Druhý hlavní vzduchojem byl na témže místě, ale vpravo. Budka byla prostorná, odvětraná a mohla se uzavírat žaluziemi nad postranními dvířky. U první lokomotivy se v ní pokusně upravil záchod na pravé straně pod skříňkami vedle lopatáře a to tak, že plechová mísa se vytáčela v úhlu 90 stupňů z plechového krytu. Za budkou byla nádrž na uhlí a na vodu. Vodojem měl obsah 15 m3 a uhlák 7 m3. Zezadu, ze zadního čela byl přístup k převodové skříni mechanického přikládače paliva, jehož parní stroj byl pod podlahou budky a výfukovou páru vypouštěl do potrubí od výfukového stojanu parního stroje k levému napáječi.¨První lokomotiva 476.101 měla výrobní číslo 3000 a vyrobili jí v ČKD 18. 10. 1951. ČSD za ni zaplatily, včetně nákladů za její vývoj 5 968 167 Kčs. Pro ostatní se později stanovila jednotná cena 1 136 794 Kč. Dne 15. 12. 1951 vykonala 476.101 technicko-bezpečnostní zkoušku na trati z Chocně do Pardubic a zpět, při níž se dosáhlo nejvyšší rychlosti 110 km/h. Pak se předala do výtopny Praha - Vršovice. Jako skutečně první převzaly ČSD lokomotivu 476.102 až 10. srpna 1952 a celou sérii 38 kusů pak do 17. 9. 1952, i když výroba se ukončila dříve. Bylo to tím, že výrobce musel vyřizovat reklamační závady, z nichž nejzávažnější bylo přetěžování zadního podvozku. U dvojkolí B3 a B4 se dosahovaly hmotnosti na nápravy přes 17 t, tj. více než u hnacích a spřažených dvojkolí. U dvojkolí B1 a B2 byly tyto hodnoty kolem 13 t a stávalo se že rámy zadních podvozků praskaly a lokomotivy dokonce i několikrát vyšinuly. Z hlediska trakčního to byly lokomotivy vynikající. Při zkouškách se u nich dosahovaly teploty ve spalovací komoře až 1120 stupňů a tepelná účinnost až 11 procent. U lokomotivy 476.107 se vyzkoušely menší usměrňovací plechy "Witte" a u dalších se ty to plechy zvětšily do definitivní formy a dosadily se i na prvních šest. Protože se v té době elektrizační práce především na trati z Prahy do České Třebové poněkud pozdržely, objednaly ČSD ještě dalších 22 kusů pro příměstskou dopravu. ČKD je vyrobila v letech 1954 a 1955, v době, kdy se v závodě vyráběly lokomotivy řady T 47.0 (první série) a první lokomotivy řady T 434.0. Jejich výrobní čísla pokračovala v návaznosti 3038 až 3059, ale jejich označení bylo jiné. Byly to lokomotivy 477.039 až 477.060. Aniž by došlo ke konstrukčním změnám kotle, parního stroje a k dalším změnám parametrů, lokomotivy výrobce upravil, tak aby se zvýšila jejich spolehlivost a zlepšily jízdní vlastnosti. Vepředu se zkrátil rám a změnil rozvor b mezi dvojkolím B2 a S1, takže lokomotivy měřily přes nárazníky 17 300 mm místo 17 490 mm. Vodojem za budkou se zmenšil zvýšením dna, uhlák se zkrátil o 300 mm, pravý hlavní vzduchojem se přemístil nalevo nad ochoz, pravý dozadu pod něj, vypustilo se přední vedení pístů. Nad prvním spřaženým dvojkolím se na obou stranách upravily vodojemy s celkovým obsahem cca 2 m3, protože o tuto hodnotu se zadní vodojem zmenšil. Mezi budkou a vodojemem se vepředu na každé straně upravily krycí plechy, které vlevo zakrývaly hlavni vzduchojemy a vpravo pneumatický servomotor rozvodu. Kotel se přesunul o 100 mm dopředu, čímž se změnila poloha těžiště. U dvou posledních lokomotiv - 477.059 a 477.060 - byla všechna tyčová ložiska valivá, křižáky neměly upevnění na pístnicích klíny, ale příložkami na šrouby (viz lokomotivu 35 - 18) a vnitřní ojnice bylo možno při vyřazování prostředního válce z činnosti od velkého oka a demontovat (zvláštní držákové spojení se šrouby). Poslední lokomotivu z této série převzaly ČSD 17. 8. 1955. Hmotnosti na nápravy se po této úpravě poněkud upravily, u předního podvozku vzrostly průměrně o 1 t a u zadního se snížily průměrně o 0,5 t. To bylo impulsem k rekonstrukci lokomotiv původní řady 476.1 a aby s přeznačily na řadu 477.0 (čísla 01 až 38), upravily se u nich vepředu vodojemy podle vzoru druhé série a v zadním vodojemu se zřídil přepad, takže se tam obsah vody snížil na 13 m3. Rekonstrukci prováděly dílny v Českých Velenicích. U některých lokomotiv k ní však nedošlo, takže zůstaly v původním vzhledu. Byly to: 477.001, 02, 06, 08, 14, 22, 26 a 33. Při zkouškách vykazovaly lokomotivy řady 477.0 indikovaný výkon 2100 koní a u ČSD měly největší specifický výkon, takže vynikaly při rozjezdech v porovnání s řadami 498.0 nebo 498.1. Na rovině uvezly vlak ze čtyřnápravových vozů hmotnosti 800 t rychlostí 96 km h, na stoupání 5 ‰' tentýž vlak rychlostí 53 km/h nebo na stoupání 10 ‰ shodný vlak rychlostí 35 km/h. Z jejich využívání v příměstské dopravě na tratích Benešov Praha a Zdice - Praho nebo Kolín - Praha, sešlo a jezdily z Prahy také až do Českých Velenic, do České Třebové, do Staré Paky, uplatňovaly se dobře v lokomotivních depech Jihlava, Brno dolní, Zvolen, Ostrava i Krnov. Z osobní dopravy je vytlačily nové motorové lokomotivy, takže ČSD je od roku 1972 začaly vyřazovat a mnohé z nich přeměňovaly na vytápěcí kotle v lokomotivních depech. V roce 1979 byla vyřazena poslední, lokomotiva 477.043, která jezdila na trati z Kolína do Čáslavi. Na počátku roku 1980 ji však železniční opravny a strojírny v Českých Velenicích opravily, jako poslední parní lokomotivu v ČSSR, a předaly ji do vlečkového provozu v Teplárně Malešice. Předtím v roce 1974 předaly ČSD z pobočného lokomotivního depa Krnov lokomotivu 477.060 jako exponát Národnímu technickému muzeu, které ji po povrchové úpravě v původním laku modré, červené o bílé barvě vystavilo na přehlídce lokomotiv v Liberci od 23. 8. do 7. 9. 1980 jako opravdového "papouška", jak jí železničáři přezdívali.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 pangas pangas | Web | 7. září 2016 v 9:03 | Reagovat

nebankovní půjčka online hrotovice :-P

2 Augustsot Augustsot | E-mail | Web | 16. února 2017 v 4:56 | Reagovat

health department phone number  <a href=http://rivotril.favos.nl/>rivotril online kopen</a>  buy viagra from canada

3 Blakeancer Blakeancer | E-mail | Web | 29. března 2017 v 5:48 | Reagovat

24 hour pharmacy cleveland  <a href=http://reductil.ayosport.com/>acheter reductil</a>  signature healthcare of erin

4 Robertwib Robertwib | E-mail | Web | 3. května 2017 v 10:09 | Reagovat

the movie the pill  <a href=http://eazk.cz/cialis-generikum.html>lekarna koupit cialis</a>  tricare west united healthcare

5 Anthonytut Anthonytut | E-mail | 18. července 2017 v 14:07 | Reagovat

buy good essays
<a href=http://writingservicestop.com/>buy essays online with no plagiarism
</a> essay on old custom
<a href="http://writingservicestop.com/">birth order paper research
</a> do my essays do my essays

6 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 22. července 2017 v 17:24 | Reagovat

natural herbs that act like viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">Jasonruill</a>
discount buy viagra

7 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 22. července 2017 v 18:16 | Reagovat

viagra sample free
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">url
</a>
purchasing viagra in canada

8 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 22. července 2017 v 18:22 | Reagovat

viagra pd5
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
viagra sales growth chart for 2011

9 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 22. července 2017 v 19:08 | Reagovat

womens issues viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra beneficial side effects

10 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 22. července 2017 v 19:10 | Reagovat

discount viagra in the usa
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>Jasonruill</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
guide to buying viagra uk

11 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 22. července 2017 v 20:01 | Reagovat

how do viagra cialis work
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
how long will viagra last

12 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 22. července 2017 v 20:07 | Reagovat

grupodes viagra impotencia
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
all natural viagra

13 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 1:16 | Reagovat

effects viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra frm canada

14 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 2:10 | Reagovat

viagra pd
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a>
emphysema primary pulmonary hypertension viagra

15 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 3:08 | Reagovat

viagra little blue pill
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
chipmunks viagra song lyrics

16 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 3:57 | Reagovat

bignickandsons viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">Jasonruill</a>
viagra edinburgh find search free

17 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 4:03 | Reagovat

is viagra really needed torrent
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
free herbal viagra samples

18 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 4:54 | Reagovat

young viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra prior to mountain climbing
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
sex viagra xanax

19 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 5:42 | Reagovat

viagra pfizer profits
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">costs of viagra vs cialis
</a>
viagra online sales

20 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 8:18 | Reagovat

viagra in malaysia
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>Jasonruill</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
generic viagra fast shipping

21 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 10:01 | Reagovat

viagra 999
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
consumer coplaints against netdr viagra

22 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 12:37 | Reagovat

viagra gone wrong pic
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">Jasonruill</a>
viagra 50 mg quick dissolve

23 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 13:28 | Reagovat

viagra erection after coming
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra in manchester uk

24 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 14:36 | Reagovat

chemist no risk viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>Jasonruill</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
generic cialis and viagra

25 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 15:30 | Reagovat

viagra on-line
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra company info

26 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 16:03 | Reagovat

viagra eye problems
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
what happens if i take viagra

27 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 16:51 | Reagovat

forum achat viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
save on viagra

28 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 17:06 | Reagovat

top rated natural viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
levitra or viagra reviews

29 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 19:44 | Reagovat

viagra hong kong
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra and posing trunks

30 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 20:52 | Reagovat

generic viagra pill
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
buy viagra in london

31 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 21:46 | Reagovat

viagra without prescription mississauga
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a>
viagra boring pages edinburgh search sites

32 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 21:48 | Reagovat

twenty-seven tons of viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra the latest developments
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra canada ebay

33 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 22:48 | Reagovat

viagra advantages versus cialis
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
uk viagra kamagra

34 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 23. července 2017 v 23:42 | Reagovat

viagra and sinusitis
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
mixing coke and viagra

35 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 1:29 | Reagovat

does viagra prevent ejaculation
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">Jasonruill</a>
viagra cialis levitra online

36 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 2:29 | Reagovat

theres viagra in the waters
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra from india fake
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
bulldog viagra

37 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 3:21 | Reagovat

5cheapest viagra substitute sildenafil
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a>
viagra tv commercial girl

38 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 4:19 | Reagovat

woman tries female viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>гѓ›гѓјгѓ гѓљгѓјг‚ё
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
free sample generic viagra

39 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 5:22 | Reagovat

buy viagra in budapest
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra 4

40 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 6:13 | Reagovat

top gun viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
viagra cheap price iframe

41 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 6:13 | Reagovat

viagra tricare for life
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
get viagra prescription online

42 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 8:10 | Reagovat

low minimum order viagra online
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
prescription for viagra in china

43 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 8:10 | Reagovat

excessive use viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
buy real viagra online

44 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 9:09 | Reagovat

contraindication epinephrine viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra 50 side effects
</a>
multiple orgasms with viagra

45 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 11:00 | Reagovat

catholic position on viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra affiliate

46 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 24. července 2017 v 13:29 | Reagovat

order viagra online consumer discount rx
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">гѓ›гѓјгѓ гѓљгѓјг‚ё
</a>
viagra pinus size difference testimonials

47 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 25. července 2017 v 2:13 | Reagovat

viagra come in liquid form
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>Jasonruill</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra drug profile

48 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 25. července 2017 v 3:40 | Reagovat

don't take viagra with
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra homepage

49 Jasonruill Jasonruill | E-mail | 25. července 2017 v 3:48 | Reagovat

viagra without prescription uk pharmacy
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
herbal viagra products

50 Stanleyrox Stanleyrox | E-mail | 25. července 2017 v 23:13 | Reagovat

viagra insomnia
<a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a>
viagra pharmacy uk

51 Everettwrire Everettwrire | E-mail | 26. července 2017 v 1:55 | Reagovat

are porn stars using viagra
<a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a>
cfnm viagra

52 Everettwrire Everettwrire | E-mail | 26. července 2017 v 3:54 | Reagovat

discount viagra canada
<a href=http://buyviagraestonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra</a>
viagra alternative puerto rico

53 Stanleyrox Stanleyrox | E-mail | 26. července 2017 v 3:54 | Reagovat

effects of mixing pot and viagra
<a href=http://buyviagraestonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">safe alternative to viagra
</a>
uses of viagra

54 Frankoralm Frankoralm | E-mail | Web | 31. července 2017 v 22:38 | Reagovat

how long does it diflucan take to work
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>yeast infection diflucan ineffective
</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">where can i buy diflucan</a>
diflucan and drug interaction

55 Frankoralm Frankoralm | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 0:46 | Reagovat

can i use monistat if i took diflucan
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>hp
</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">can you buy diflucan over the counter</a>
diflucan faq

56 Frankoralm Frankoralm | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 12:23 | Reagovat

candida diflucan 150
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan over the counter </a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">diflucan buy in usa</a>
diflucan for infants with thrush

57 Peterlaw Peterlaw | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 1:26 | Reagovat

черная маска купить в минске
<a href=http://blackmaskntl.ru/>black mask для лица где купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">купить black mask</a>
черная маска купить в спб

58 Allenplump Allenplump | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 4:21 | Reagovat

черная маска купить дешево
<a href=http://blackmaskntl.ru/>черная маска от угрей купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
черная маска от угрей купить

59 Frandyoralm Frandyoralm | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 20:59 | Reagovat

can you take diflucan while on coumadin
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
diflucan 1 and breastfeeding

60 RalphPolla RalphPolla | E-mail | 5. září 2017 v 1:28 | Reagovat

is tadalafil cheaper than cialis

<a href="http://cialisxrm.com/">cialis coupon</a>

viagra cialis combo pack

<a href=http://cialisxrm.com/>cialis generic</a>

61 Clarkobesy Clarkobesy | E-mail | Web | 11. září 2017 v 14:46 | Reagovat

aurora advanced healthcare germantown  <a href=http://rivotril.wifeo.com>acheter rivotril sans ordonnance</a>  usa drug farmington mo

62 Hoblaswip Hoblaswip | E-mail | Web | 8. března 2018 v 22:01 | Reagovat

Вы в ищите компанию, которая соорудит вам мойку самообслуживания под ключ? Хотите соорудить автомойку, которую откровенно реально обозначить startup? Тогда вы на правильном пути!

Сейчас эпоха информационных нанотехнологий. В связи с этим любая фирма стремится разработать что-то новое. Сфера веб-услуг очень развивается.

Сервис не стоит на месте. У тебя также есть шанс начать эксплуатировать инфо услуги. Для этого вы можете обратиться в компанию WASHERCAR, которая поможет в <a href=http://washercar.com/>мойка самообслуживания продажа цена под ключ</a> . У корпорации есть огромный опыт работы.

Администраторы могут предоставить вам возможность выбрать: купить готовую автомойку самообслуживания или разработать автомойку самообслуживания под определённые требования.
Бесконтактные мойки самообслуживания – это перспективное направление, которое захватит будущее в этой отрасли. Компания, которую вы имеете возможность выбрать на washercar.com, может предложить вам франшизу.

63 PiccarFrien PiccarFrien | E-mail | Web | 9. března 2018 v 17:55 | Reagovat

Найти настоящую итальянскую пиццу в МО сейчас тяжело. Но, мы решили представить сайт, где вы можете <a href=https://avepizza.ru/>ассорти пицца москва</a>  по очень выгодной цене!

Сервис пицца, который самостоятельно готовит мясные пиццы, очень популярен. Вы имеете возможность заказать вегетарианскую или мексиканскую пиццу и вам выпекут её максимально быстро. Поставка охватывает не более 30 минут.

Оформить заказ на пиццу возможно на avepizza.ru, где есть много акционных предложений.

AvePizza привозит сочную пиццу в МО к вашему подьезду в частный сектор или в офисное помещение. Пицца выпекается сотрудниками, которые являются профессионалами в их секторе. Поэтому, пиццерия уже успела завоевать интерес у граждан столицы и иностранцев. Заказать пиццу можно через online платформу на сайте.

Также есть возможность сделать заявку и через телефон, который указан на портале.

64 PrebolNut PrebolNut | E-mail | Web | 18. března 2018 v 1:11 | Reagovat

Потеря близких людей – это всегда тоска. Всегда есть желание отдать почесть тем родственникам, которых уже нет рядом с нами.

Сделать это возможно так, чтобы память о человеке осталась на длительные годы. Одним из таких вариантов считается установка монумента для этого человека.

Эксклюзивный памятник и <a href=http://grand-memorial.ru/>мемориальный комплекс на могилу цена</a>  – это отличная шанс оказать почесть тем, кого нет рядом с нами. Ведь спустя 30 лет вы имеете шанс приехать на кладбище и воспроизвести в памяти человека хорошим словом.

А если вы хотите, чтобы памятник стоял долго, мы предлагаем заказать его на grand-memorial.ru. Всем известно, что качественную продукцию на сегодня не так легко выбрать. А монументы компании считаются надёжными и заслуживают уважение.

Если вы желаете посоветоваться по различным нюансам, мы предлагаем обратиться к консультантам.

Они предоставят полную информацию по характеристикам реальных изделий и рассмотрят все ваши просьбы при изготовлении монумента.

65 Lasyner Lasyner | E-mail | Web | 31. března 2018 v 15:54 | Reagovat

Займы в паутине – сегодня это не редкость. Оформить кредитный займ сегодня возможно фактически в любом городе online. Эта процедура очень доступная и подходит почти каждому в наши дни.

Выдача кредитов онлайн предоставляется сегодня всем интересующимся, <a href=https://kreditorkin.ru/kakoj-luchshe-brat-kredit/>лучшие кредиты онлайн</a>  допускается на сайте kreditorkin.ru, если вы желаете заказать онлайн кредит, перейдите на kreditorkin.ru, где доступно достаточно много различных специальных предложений. Финансовый займ в долг на месяц или на пол-года организация оформляет в сжатые сроки.

Вам будет оказывать содействие в регистрации кредита индивидуальный администратор, который будет вести вас на протяжении всего периода кредита. Если у вас начнут возникать какие-то моменты, вы без проблем можете позвонить к руководителям компании в любое удобное для вас время.

Дистанционные ссуды пользуются популярностью не только в России, Грузии, Узбекистане, но и в Казахстане. Срочный онлайн займ вы имеете свойство получить, не посещая банк. Займ на любую кредитку банковского учреждения вы имеете возможность заказать, если напишите в организацию к финансистам.

Фирма выдаёт кредиты старикам и выпускникам вузов. Если вы беспокитесь, что вам имеют свойство не предоставить кредит, вы можете перейти на сайт и изучить справку о том, как людям в возрасте заказать кредит.
Деньги под проценты в Атырау реально принять через сервис в сжатые сроки. Если вы в отъезде в странах СНГ и вам нужно заказать займ – сделать это возможно максимально быстро. Кредит с 20 лет в Казахстане оформляется за несколько часов. Вам не потребуется оформлять огромный пакет бумаг.

Вы имеете возможность кликнуть на ресурс предприятия и прочитать всю ключевую справку по нишам - <a href=https://kreditorkin.ru/kredit-na-zarplatnuyu-kartu-sberbanka/>получаю зарплату на карту сбербанка хочу взять кредит</a> . Если у вас проявятся вопросы, вы можете позвонить к профессионалам, и они Вам подскажут детали.

Компания функционирует давно и уже смогла выработать уверенность у клиентов. Конфиденциальность посетителей, бойкая обработка тикетов, отличная служба поддержки – это еще не все плюсы службы. Установите связь и Вы узнаете всю информацию!

66 Basmacisoaky Basmacisoaky | E-mail | Web | 23. dubna 2018 v 23:12 | Reagovat

Очень много водителей автомобилей ищут виртуальный магазин, который занимается продажей автомобильных аксессуаров.

Тем не менее, найти интернет-магазин, который гарантирует качество устройств, соответствующий уровень электроники – тяжело. Если вы стремитесь выбрать хороший магазин, где доступно большое количество товаров для автомобилей – перейдите <a href=https://tvmusic.in.ua/g3726426-tsentralnye-zamki>центральный замок цена</a>  тут.

На tvmusic.in.ua есть механизмы, которые вы не найдёте в любых фирмах. Все вещи проходят осмотр перед реализацией. Именно в связи с этим посетители магазина не имеют конфликтов по поводу гарантии с магазином.

Консультанты, которые работают в компании – консультируют потребителей по ключевым нюансам. Вы имеете возможность купить товары из европейских стран, которые разрабатываются специально для ЕС рынка.

Приобрести ксенон для автомобилей возможно с гарантией. Комплект ксенона включает тоже международную гарантию. Цена на ксенон очень интересная.

Если вы хотите купить инструменты для автомобиля или инструменты для фар, специалисты найдут для Вас выгодный вариант, как например <a href=https://tvmusic.in.ua/g10294033-shlangi-dlya-poliva>шланг поливочный цена</a> .

Купить изделия можно во всех городах Украины. Если вы хотите приобрести продукт в Российской Федерации, вам будет предоставлена поставка авиационной службой, которую вы предпочтёте.

67 Brandonhet Brandonhet | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 22:32 | Reagovat

Do you want to select free internet maintenance, where you can update volatility? When yes, we advise to take site where are costs upgrade every minute. At link also are unclose and close info costs which you can search <a href=https://marketcoinprice.com/coin/VOISE>Voise live charts</a>  here.

Really today you can discover a lot of cash market trades. But bitcoin cash price depends for various nuances. Selfsame probable to say about BAT. If you will see variations for litecoin cost, you will see that the well known process to track changes - to watch about them. It is possible to do at marketcoinprice.com, where are a lot of cash charts and deposit schedules.

If you want to look at zcash price or scan some data, we recommend to utilize skill link. One of the common give chance to apply diagram information and to browse tidings from diverse links. You can also make your personal account.

At this site you have chance to find ripple cost. As well, QASH coin will increase next year. That is the main argue why you can search statistic and watch changes. Last year crypto rates were decreased. All information showed in BTC coins or another.

Most of the people has possibility to find the chief info at top. Please note, last costs update every day at night.

The main language at link is English. You can as rule establish a choice between currency. You can find all capital expenditure in crypto-currencies and find element data about each coin at <a href=https://marketcoinprice.com/coin/YAY>coin YAYcoin</a>  site on the link.

Today at financial market a lot of members tracking crypto-currencies from their info. If you have any problems or want to make some difficult resolution, utilise contact applying. You should connect with moderators and delete problem with the help of administration. Actually, every night they fixed all data and make changes about data on link.

68 BizkoinVew BizkoinVew | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 16:00 | Reagovat

A lot of interesting websites published information about fiscal analytic. They also allow data about ICO. If you wish for to obtain really fascinating site, we recommend to go at <a href=https://cryptona.co/132-customers-filed-lawsuit-coincheck-exchange>Bitcoin news</a>  here.

On cryptona.co there are a lot of ethereum news. You have chance to find details about fiscal market in Britain. USA governance pursues a policy of costs a lot of currency to grow software engineering.

Last information about this you should search at website. If you are interested in getting data on the process changing in the diagram Ethereum or BTC, uncos about it every night published at the link.

If you want to get data about changing cost at the marketplace, top news often is added there. Crypto trading provides policy of appeal of income. Regular datas about USA or Europe banks also are here.

Site is very vogue in different communities. That is why you could search news at Twitter and other social networks.

If you are understanding at mining, you can find data about how mechanism worked. However they use data how you can make cash and get profit. At the moment crypto currency is as well accomplished block. By this reason you must to do something new. All new development products and details about them also posted there.

Blockchain mechanism is very widespread all over the world. Now a lot of nations should like to establish policy where money will work for parlament. In Dubai many companies is working with different payment systems. They establish different opportunities and in future blockchain mechanism should replace VISA.

If you want be at the rank and know about all mechanisms, we advice to use this <a href=https://cryptona.co/11-cryptocurrencies-can-follow-bitcoins-trend>digital currencies</a>  link. It will help you in strong ways and you have chance to earn money. If you have some problems, you can call them and professionals will suggest you.

69 IksinazBlito IksinazBlito | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 21:49 | Reagovat

A lot of e-commerce websites published information about economic analysis. They also grant information about ICO. If you want to search really fascinating site, we advice to go at <a href=https://cryptona.co/cboe-futures-seem-popular-prices-move-sharply>Cboe</a>  here.

On cryptona.co there are a lot of ETH news. You have possibility to search information about monetary market in Britain. Chinese power achieve a policy of costs a lot of money to expand software engineering.

Last information about this you coul find at portal. If you are care in obtaining details on the process change in the diagram ETH or Bitcoin, tidings about it every week published at the site.

If you require to receive data about varying cost at the marketplace, first news often is added there. Crypto trading get policy of attraction of profit. Regular news about Israel or Britain banks also are here.

Site is very vogue in different communities. By this reason you could find info at Twitter and other social networks.

If you are understanding at mining, you should find info about how process work. However they include details how you can earn cash and receive benefits. Now crypto currency is as well accomplished block. By this reason you need to do devise new. All new development products and news about them also published there.

Blockchain project is very popular all over the world. Now a lot of nations should like to inctoduce policy where cryptocurrencies will work for governments. In Dubai a lot of organizations works with different payment systems. They develop new chances and at the next blockchain system could replace MasterCard.

If you ready be at the top and know about all process, we advice to use this <a href=https://cryptona.co/bitcoin-ethereum-bitcoin-cash-ripple-iota-litecoin-nem-cardano-cryptocurrency-price-analysis-prediction-8>cryptocurrency</a>  site. It will help you in strong ways and you have possibility to earn money. If you have any issues, you can contact them and team will help you.

70 Nelsane Nelsane | E-mail | Web | 3. července 2018 v 17:35 | Reagovat

If you want to find beautiful puppy, best way to find sites where you could do it. The best way to get a dog is to search photos of puppy in the social networks. Inexpensive puppies for commercial possible to search at web-sites. A lot of persons all over the world practice internet serve and purchase puppies <a href=https://2puppies.com/puppies-for-sale>puppy finder by state</a>  here.

At 2puppies.com you can search reasonable dogs for commercial. Buy a dog in internet – it is very easy way. You could find photos of dogs and combine with a seller. You could search your puppy in USA less than $200. It is as well probable to search a puppy with white stain. If you need to make warrant and to find breed of a puppies, you should use manager serve. Professionals may find a good for you and you will be very joyful.

Little dogs for sales also are represented at link. There are many of modes to buy large dog. You should find Affenpinscher or Canaan dog. If you need to find and to buy puppy, you can as well use service at source. Administrators of the organization are published many news. If you haven’t ideas where to search places to sell puppies, you could ask professionals. Administrators will suggest you.

If you want to have a small dog, you could connect with administrators and they suggest you. It is very easy way to find big puppy. You must to understand that you need be very tender with your puppy. At the moment you have a lot of feasibilities to complete your home. At site you should also find a lot of interesting about dogs. At web-site you should also search information how better to find reasonable puppies. There are many articles and interesting stories. You should also search list of dogs.

If you don’t know how to feed animals, you should find sundry stories about it. It is probable to find facts about another kind of food for puppies. You can also search articles about how better to training animals. If you don’t know interesting facts about dogs, you can search it at web-site.

Also necessary to say that consultants of the company will suggest you. If you have some questions, you have possibility to combine with managers and ask them about something.

71 Semantybok Semantybok | E-mail | Web | 21. července 2018 v 16:28 | Reagovat

В этот период огромное количество девушек сталкиваются с ужасными маслами и масками для ресниц. Выбрать реально отличное средство для ресниц очень трудно. На рынке безумно много подделок, из-за чего временами заказать вещество для ресничек – реальная проблема. Если вы не желаете рисковать, кликните <a href=http://careprost-russia.ru/articles/kareprost-dlya-resnic-otzyvy-vrachey>карепрост отзывы врачей</a>  сюда.

На careprost-russia.ru у вас будет хорошая возможность купить careprost. Средство есть безумно рентабельным. Нужно сказать и то, что масла и маски этого производителя безумно ценятся. Сейчас вещество для ресниц careprost пользуется спросом не только в России, но и в Европе. Вы можете карепрост заказать в СПБ, хотя для этого нужно связаться с администраторами. Они проинформируют вас и подскажут как выбрать необходимый товар.

Очень много персон, которые есть директорами салонов красоты доверяют этому производителю. С содействием этого вещества возможно вернуть рост ресничек, сделать их тонкими. Отметим и то, что вовремя эксплуатации карепроста вы сможете использовать краски.

Для тех людей, которые надевают линзы, препарат будет полностью безопасным. Вы сможете быть убеждены в том, что, если средство попало вам в оболочку глаза, оно не нанесет вреда. Средство есть надёжным и не навредит глазам или бровям.

Если вы пожелаете приобрести дешево карепрост , вам лучше сделать это оптом, а так же узнать подробнее  на странице <a href=http://careprost-russia.ru/articles/luchshee-sredstvo-dlya-rosta-resnic>лучшее средство для роста ресниц</a> , если вы сделаете оптовую покупку, то вы можете заказать карепрост для ресниц дешево. При этом, на каждом этапе купли вас будет консультировать специалист.

Сейчас careprost для возобновления ресничек считается надёжным средством, которое посодействовало уже не одной женщине. Если вы не уверены в том, что этот препарат есть действительно отличным, вы имеете шанс приобрести пробник. Как правило, маска для ресниц вас на 100% сможет заинтриговать. Сегодня препарат для роста ресничек уже прошло кучу тестов и этой компании доверяет огромное количество людей.

72 MetrokZed MetrokZed | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 16:10 | Reagovat

Текущие электрические сети в наше время в ужасном состоянии. Чтобы у вас не было трудностей с электроэнергией, оптимально пользоваться услугами проверенных специалистов. Всё, что связано с электроэнергией в солидных объектах – очень серьезная процедура.

Подсоединить электричество в МО не так быстро. Но, толковых мастеров подобрать возможно. Найти их вы можете перейдя сюда <a href=http://center-energo.com/articles/proekt_elektrosnabjeniya_chastnogo_doma_i_osobennosti_domashney_elektrosistemyi>проект электрики частного дома</a> , а так же узнать подробнее о всех услугах и ценах.

На center-energo.com доступна вероятность заказать разные услуги. Если вам нужен монтаж КТП на территории конкретного объекта, вам не надо длительно будет выбирать специалистов, которые возьмутся за эту работу. Сотрудники ООО «Центр Энергетических Решений и Инноваций» решат все ваши сложности. Среди известных услуг организации доступна также установка воздушных линий. Если вам потребуется монтаж провода СИП, получить такую услугу вы сможете через специалистов предприятия.

Если вам нужно присоединить сети – вы можете мгновенно обращаться к экспертам. Сотрудники фирмы обследуют объект и посодействуют присоединить сети в построенном доме. Бывают такие положения, что подключить электроэнергию на территорию сложно. В этом случае надёжный вариант – обратиться к профессионалам. Они основательно возьмутся за проект и моментально проведут кабеля на участок.

Если потребуется подключение электричества под ключ, обговорить этот вопрос возможно через компанию быстро. Если вы решили, где вы желаете провести электрические сети, всю нужную информацию вам предоставят в индивидуальном порядке. Вам также сделают просчеты и проинформируют о всех денежных нюансах.

Если вы хозяин огромного участка и вам потребуется сделать свет, вы можете написать смело в компанию. Сотрудники мгновенно сделают все необходимые замеры и приступят к установке освещения.

В случае возникновения различных вопросов вы быстро можете звонить к менеджерам организации. Они подскажут вам детали по телефону +7(495)2015077. В фирме устроены профи, которые знают своё дело невероятно хорошо.

73 DmitrikesZew DmitrikesZew | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 18:51 | Reagovat

Онлайн игрушки в это время очень распространены. Вам не потребуется сохранять игру и изучать как её устанавливать. Достаточно найти крутые онлайн игры, которые могут быть Вам безумно интересными. Web игра сегодня даёт много преимуществ. Вы можете играть и прилично собирать на игрушке деньги. Одну из таких игр возможно найти <a href=https://v-russia.com/?pychasmk>мясная продукция</a>  тут.

На v-russia.com вам открыта online игра. В приложении вы можете строить личные города, улучшать хутора и много чего еще. Если вас заинтригует возможность зарабатывать на игрушке средства, то с содействием политики вам это мгновенно удастся сделать. Вы можете зарабатывать деньги в любой отрасли ну и узнать подробнее про <a href=https://v-russia.com/forum/index.act>купить готовые пластиковые окна в ижевске</a> , если в реальном мире вы являетесь менеджером по сбыту цветов, то вы легко можете применить свои способности в игрушке.

Вы можете закупить цветы в горшках в Ижевске и сбыть их в Казани. При этом, это всё очень просто. Нужно найти место в игре, где вы имеете шанс закупить цветы по низкой цене, после чего вам откроется большое количество возможностей.

Если в жизни вы занимаетесь реализацией штор, то вы можете развивать персональные способности в игре. К примеру, нужно купить изделия оптом в Казани, затем вы сможете развивать своё дело в Новосибирске. Игра предоставляет достаточно возможностей для игроков, кто хочет развиваться.

В игре также есть игровые правила, которым надо соответствовать. Нужно вести честную игру. Отметим, что, получать средства вы можете в игре интересующим вас способом. К примеру, вы обожаете рыбу. Если вы создадите производство копченой рыбы, то вы сможете торговать ею в интересующих вас online городах. Виртуальная версия игры очень похожа на реальный мир. Из-за этого, реализовать разнообразные товары вы можете, как и в жизни. Потребуется будет сделать разместить рекламу в городе, после чего к вам начнут обращаться посетители из других мест. У вас присутствует шанс публиковать рекламные объявления в любом городе. Но размещение рекламы на остановках, как и разместить рекламу на фасаде здания считается не бесплатной услугой в игре. К этому также нужно быть готовым!

По всем вопросам игрушки вы можете быстро обращаться к администраторам. Специалисты проконсультируют Вас по всем нюансам и подскажут нюансы касаемо акций. Если вас интересуют мнения других игроков, то их вы тоже можете прочитать на ресурсе.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama